Klachtenregeling

 

Interne procedure
Stichting Kindercentra Zeewolde (SKZ) heeft een klachtenreglement opgesteld waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de afhandeling van klachten. Indien een ouder/verzorger een klacht heeft dient hij/zij deze klacht in eerste instantie aan de betreffende (verantwoordelijke) medewerker binnen onze organisatie te richten.
Wanneer het gaat om een klein probleem dat direct kan worden opgelost dan kan de medewerker in overleg met de manager en de gebruiker afspraken maken over de te nemen maatregel.

Wanneer het echter gaat om een probleem waarvoor de medewerker en de manager niet bevoegd zijn om beslissingen over te nemen en/of wanneer de oorzaak van de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klager door de medewerker of de manager doorverwezen te worden naar de directeur van SKZ. De ouder/verzorger dient de klacht dan schriftelijk in bij de directeur.

De directeur meldt bij het bestuur van de Stichting dat er een schriftelijke klacht is binnengekomen. De directeur evalueert eventueel in overleg met de betrokkenen de reeds genomen acties. Op basis van de klacht en op basis van de evaluatie formuleert de directeur indien mogelijk en reëel nieuwe acties en het tijdspad waarbinnen de actie moet worden uitgevoerd. De ouder/verzorger wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

De ouder/verzorger ontvangt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht. In dit oordeel is een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. Uiterlijk zes weken na indiening van de klacht wordt deze afgehandeld.

Als het probleem nog bestaat na het doorlopen van deze procedure dan wordt de klager verwezen naar de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Indien na het doorlopen van de interne klachtenprocedure (zie vorige paragraaf) blijkt dat de klacht niet (naar tevredenheid) is opgelost, dan kan de klager zijn/haar klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ook als een klager, zonder eerst de interne procedure te willen doorlopen, direct zijn of haar klacht bij de Geschillencommissie zou willen neerleggen is dit mogelijk. Bij het landelijk informatiepunt Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl kunt u terecht voor informatie en advies.

Op iedere locatie is foldermateriaal aanwezig waarin de ouder attent wordt gemaakt op het bestaan van deze regeling.
SKZ is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.