Pedagogische visie

Een vertrouwde en veilige plek voor uw kind, waar het kind centraal staat, dat bieden wij bij Stichting Kindercentra Zeewolde (SKZ). Onze professionele pedagogisch medewerkers stimuleren het kind en begeleiden het op zijn ontdekkingsreis en in zijn of haar ontwikkeling. Een vertrouwde plek voor u als ouder: dat bieden wij ook. U kunt van ons op aan, niet alleen uw kind moet zich prettig bij ons voelen, maar u ook. Pas dan kunt u met een gerust hart aan het werk. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ouders en SKZ. Daarom hechten wij grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid.

Op ons Kindercentrum krijgen kinderen letterlijk en figuurlijk bewegingsvrijheid. Een kind is een eigen persoon, uniek in wie hij(zij) is. Met de geboorte start het kind, naast het natuurlijke groeiproces- de ontdekkingsreis van het zelf beleven, het zelf ervaren en de eigen ontwikkeling. Bij haar of zijn verdere ontwikkeling is het belangrijk dat in een veilige en vertrouwde omgeving onze pedagogisch medewerkers het kind stimuleren. Hun taak is dan ook de voorwaarden te scheppen, aandachtige verzorging, eten, drinken, slaapgelegenheid, veiligheid, voorspelbaarheid, voldoende ruimte en kwalitatief goed speelmateriaal- zodat het kind naar hartenlust kan bewegen, spelen en leren.

Uw kind in de groep

Natuurlijk kunt u zich voorstellen hoe belangrijk het voor het welzijn van uw kind is om zich veilig en prettig te voelen in degroep. Jonge kinderen hebben daarbij een grote behoefte  aan duidelijkheid en voorspelbaarheid. In de groep wordt dit geboden door de omgang met vertrouwde leeftijdgenootjes en pedagogisch medewerkers in een bekende, kindvriendelijke ruimte. Ook een duidelijke dagindeling en vaste rituelen rondom bijvoorbeeld eten, slapen en spelen, zijn voor kinderen belangrijk. Een rijmpje bij het slapen, een liedje bij het opruimen, zorgen ervoor dat een kind (steeds beter) weet wat er gaat gebeuren. Dit is goed voor het vertrouwen en het basis gevoel van veiligheid en daarmee voor het zich prettig voelen.

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

blank
Het bieden van emotionele veiligheid

Kinderen willen de wereld om zich heen graag verkennen en ontdekken. Daarin hebben zij grote behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De pedagogisch medewerker ondersteunt het kind hierin door ruimte te geven voor gevoelens passend bij hun leeftijd.
Bij baby’s is dat aandachtige en liefdevolle verzorging, aangepast aan de behoeften van het kind. Bij een dreumes, een peuter is het belangrijk om te benoemen wat zij ziet; zo geeft ze het kind erkenning en vertrouwen en voelt het kind zich emotioneel ondersteund.

De kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd, bij ongewenst gedrag wordt het kind rustig en helder uitgelegd hoe het anders kan. Veelal lossen kinderen hun onenigheid zelf op. Op deze manier doen ze spelenderwijs sociale vaardigheden op.
Behalve de pedagogisch medewerkers die samen met de andere kinderen zorgen voor een prettige sfeer in de groep, biedt ook de inrichting van de omgeving en de dagindeling met vaste gewoonten en regels de kinderen structuur en veiligheid. De ruimte waarin kinderen verblijven, is uitnodigend, prikkelend en sfeervol, overzichtelijk en voldoet aan alle veiligheidsaspecten conform de wetgeving.
De dagindeling biedt vaste momenten van eten, drinken en spelen.

Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoefte. Spelen is daarbij de belangrijkste manier om dingen te leren. Uitgangspunt is dat kinderen plezier beleven aan het spelen waarbij ze zelf kiezen waarmee en wanneer ze spelen. Zo vergroten ze hun kennis van de wereld en de dingen om hen heen. Daarin worden zij door de medewerkers begeleid en gestimuleerd, individueel of in groepsverband.

Het is belangrijk dat ze de ruimte krijgen en dat ze aangemoedigd worden tot zelfstandigheid. Er wordt serieus ingegaan op eigen initiatieven, ideeën en wensen van het kind. Zo groeit het vertrouwen in zichzelf en anderen. We volgen het kind in de ontwikkeling en stemmen onze werkwijze daar op af. Het behoort tot de taak van de medewerkers te observeren, te signaleren en te bespreken met de ouders wat opvalt aan hun kind. Ouders die vragen hebben over hun kind, kunnen die altijd met de pedagogisch medewerker bespreken.

Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties

Een kind in een groep ontmoet andere kinderen en leert, onder begeleiding, in een veilige sfeer met elkaar om te gaan en te spelen. Ze leren luisteren naar elkaar en rekening te houden met elkaar. Grenzen stellen is nodig om kinderen een veilig gevoel te geven; daarbij worden de kinderen zoveel mogelijk positief benaderd.

Ze ontdekken dat “samen dingen doen” leuk is. De medewerkers ondersteunen de kinderen daarbij. Kinderen doen spelenderwijs sociale vaardigheden op. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De overdracht van normen en waarden

Medewerkers zijn zich bewust van de eigen normen en waarden. Zij staan daarbij open voor de normen en waarden van anderen en hebben respect voor de eigenheid van de kinderen en hun ouders. Medewerkers vervullen daarbij een voorbeeldfunctie. Zij benaderen kinderen op een positieve manier en bouwen een goede band met hen op.

Ze zijn consequent in hun handelen en werken op een opbouwende manier met elkaar, de kinderen en de ouders samen. Kinderen krijgen de ruimte om dingen uit te proberen waarbij de medewerkers de grenzen bewaken en waar nodig de kinderen stimuleren. Op deze manier voelen kinderen zich emotioneel ondersteund en groeit het vertrouwen in zichzelf en anderen.

Signaleren van mogelijke bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen

Op het kinderdagverblijf wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig gevolgd. Vanuit haar kennis en ervaring krijgt de pedagogisch medewerker zicht op het functioneren van elk kind. Er is een doorgaande lijn naar de basisschool d.m.v. een overdrachtsformulier.

Deze wordt ingevuld met 3,9 jaar en kan bij het wennen op de basisschool al meegenomen worden door de ouder. Het gaat om een positieve overdracht uitgaande van wat het kind al kan.

Mentorschap

Een van de pedagogisch medewerkers, die werkt op de groep van uw kind, is mentor van uw kind. Zij volgt de ontwikkeling en zij is aanspreekpunt voor u over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind. Eens per jaar worden ouders uitgenodigd door de mentor om tijdens een “15 minuten gesprek” samen over de ontwikkeling tot dan toe met elkaar te spreken. De mentor van uw kind schrijft ook de overdracht naar de basisschool.

Een van de pedagogisch medewerkers brengt u op de hoogte wie de mentor van uw kind is.

 

Pedagogisch medewerkers komen met veel verschillende kinderen in aanraking en eventuele problemen in de ontwikkeling kunnen zij door hun deskundigheid veelal vroegtijdig signaleren. Tijdens deze observatie blijft de mentor de ouders steeds informeren en wordt gezamenlijk overlegd welke stappen er ondernomen worden. Waar mogelijk worden ouders verwezen naar andere instanties.

De pedagogisch medewerkers kunnen elkaar ondersteunen en de intern begeleider van de stichting vragen om advies indien noodzakelijk.

Tijdens de haal- en brengcontacten worden ouders op de hoogte gehouden, zo nodig wordt er een aparte afspraak gemaakt.