Veel gestelde vragen

blank
Ik ben mijn baan kwijt, hoef ik me dan niet te houden aan het opzegtermijn?

Wat vervelend voor u, we hopen dat u snel weer aan de slag kunt. De opzegtermijn bij Kindercentra Zeewolde is en blijft 1 maand. Vanaf januari 2017 heeft u de eerste 6 maanden dat u werkloos bent nog recht op kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst.

Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Kan ik een opvangdag ruilen?

Het gehele jaar mag er geruild worden. Voor ruiling geldt dat er plaats moet zijn op een groep en dat wij geen extra pedagogisch medewerkers inzetten.

Aanvullende voorwaarde is dat het ruilen in dezelfde week dient plaats te vinden. Aanvragen van een ruiling kan via de administratie. Vakantiedagen kunnen niet worden geruild.

Hoe geschiedt betaling?

Betaling geschiedt maandelijks achteraf middels een door u afgegeven automatische machtiging. Het bedrag zal rond de 28e van de maand wordt afgeschreven.

Wat is jullie LRK nummer? (Landelijk Register Kinderopvang)

In het landelijk register kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregisterd, die voldoen aan de kwaliteitseisen aan de Wet Kinderopvang.

Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat. Kijk bij onze locaties voor de registratienummers.

 

Hoe zit het met de kwaliteit van de opvang?

Al onze locaties voldoen aan alle landelijke eisen met betrekking tot groepsgrootte, aantal medewerkers, opleidingseisen, pedagogisch beleidsplan, veiligheid en hygiene. Ieder jaar opnieuw meet de GGD de kwaliteit van onze locaties.

 

Hanteren jullie een voorrangsregeling?

De volgende kinderen hebben voorrang bij plaatsing:
– broertje of zusjes van reeds geplaatst kind
– doorstroom van dagopvangkind naar buitenschoolse opvang
– uitbreiding van dagen van kinderen die reeds geplaatst zijn.

Wat is jullie opzegtermijn?

De opzegtermijn bij is 1 maand vanaf de eerste of de 16e van de maand. Deze opzegtermijn geldt ook voor deelopzeggingen.

Wat moet ik doen als ik een opmerking of een klacht over de kinderopvang heb?

Wij streven naar een hoge kwaliteit, toch kan het voorkomen dat er iets gebeurd waar u vragen, opmerkingen of een klacht over heeft. Wij stellen het bijzonder op prijs als u dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s).

Natuurlijk kunt u ook terecht bij de manager.
Wordt uw vraag, opmerking of klacht niet naar tevredenheid opgelost, of is de aard van de klacht van een dusdanige aard en omvang dat u deze niet wilt of kunt bespreken met de direct betrokken cq de directie, dan kan de klacht altijd worden ingediend bij de klachten- of geschillencommissie. Kijk voor de gehele klachtenprocedure op de betreffende pagina op deze site.