Extra begeleiding

Het kan zijn dat uw kind opvalt omdat hij/zij zich anders ontwikkelt dan leeftijdsgenootjes. Niet elk kind is immers hetzelfde. Misschien heeft uw kind net iets meer nodig: extra aandacht, extra stimulering, extra zorg. Dit willen wij uw kind graag bieden.

Niet zichtbaar
Waar bestaat dat extra uit?

Op de groep krijgt uw kind extra begeleiding van de pedagogisch medewerker. Dit kan zijn een ondersteuning bij de ontwikkeling of hulp bij aanpassing in de groep. Er is een plan speciaal voor uw kind. De Intern begeleider gaat samen met de pedagigisch medewerker na wat uw kind in de groep nodig heeft. De intern begeleider maakt een plan op maat voor uw kind en kijkt telkens hoe het ermee staat.

Uw kind gaat vaker naar het peutercentrum. Als het nodig is voor de ontwikkeling kan hij / zij meer dagdelen komen zonder extra kosten.
Er zijn meer contacten met u als ouder. U heeft gesprekken met de Intern begeleider over de vorderingen van uw kind op het centrum. U kunt uw vragen over uw kind aan de Intern begeleider stellen.
Er is een adviesteam beschikbaar. De Intern begeleider kan advies vragen aan een team deskundigen. Dit team volgt op afstand de vorderingen van uw kind.

Hoe gaat het er bij PeuterPlus aan toe?

Uw kind zit gewoon met de kinderen in de groep . Twee keer in de week krijgt uw kind extra individuele begeleiding in de peutergroep van de vaste ped. med.. Regelmatig heeft u gesprekken met de IBer over de voortgang van uw kind. Alle vragen over de dagelijkse gang van zaken bespreekt u met de gewone ped. med.. Uw kind kan een half  jaar tot een jaar gebruik maken van peuterplus. Deelname aan peuterplus stopt als de doelen die u samen met de IBer aan het begin gemaakt heeft bereikt zijn, of wanneer uw kind bij nader inzien meer baat heeft bij een andere opvangvoorziening.

Voor wie is Peuter Plus bedoeld?

Voor kinderen van twee tot vier jaar die opvallen in hun ontwikkeling of gedrag. Misschien heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind: hij/zij praat nog onvoldoende, beweegt zich onhandig, loopt achter bij leeftijdsgenootjes of maakt moeilijk contact. Mogelijk heeft uw kind moeite zich te handhaven in de groep vanwege zijn gedrag. Bijvoorbeeld omdat het zo druk is of zich juist terugtrekt, moeilijk tot spelen komt of veel huilt in de groep. Voorwaarde is wel dat uw kind met hulp kan meedraaien in de groep.

Hoe kunt u uw kind aanmelden?

Als uw kind al op de speelzaal zit bespreekt u uw wens met de pedagogisch medewerker van de groep. Via haar kunt u uw kind aanmelden voor peuterplus. Vaak zal de Intern begeleider uw kind in de groep observeren. Zij brengt hierover verslag uit in het intern aanmeldingsteam. Naar aanleiding hiervan heeft u een adviesgesprek met de pedagogisch medewerker van uw kind of met de Intern begeleider. Als uw kind nog niet op de speelzaal zit kunt u uw wens voor deelname aan het peuterplusteam kenbaar maken bij aanmelding voor de peuterspeelzaal. Er kunnen een beperkt aantal kinderen deelnemen aan peuterplus. Het kan dus zijn dat uw kind op een wachtlijst komt.