Pedagogische visie

Ons pedagogisch beleid en de manier waarop de Pedagogisch Medewerkers omgaan met de kinderen is gebaseerd op de volgende vier uitgangspunten:

•     Het bieden van emotionele veiligheid
•     Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
•     Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties
•     De overdracht van normen en waarden

blank
Het bieden van emotionele veiligheid
Kinderen willen de wereld om zich heen graag verkennen en ontdekken. Daarin hebben zij grote behoefte aan veiligheid en geborgenheid. De pedagogisch medewerker ondersteunt het kind hierin door ruimte te geven voor gevoelens passend bij hun leeftijd.

 

 

Bij baby’s is dat aandachtige en liefdevolle verzorging, aangepast aan de behoeften van het kind. Bij een een peuter is het belangrijk om te benoemen wat zij ziet; zo geeft ze het kind erkenning en vertrouwen en voelt het kind zich emotioneel ondersteund.

De kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd, bij ongewenst gedrag wordt het kind rustig en helder uitgelegd hoe het anders kan. Veelal lossen kinderen hun onenigheid zelf op. Op deze manier doen ze spelenderwijs sociale vaardigheden op.

Behalve de pedagogisch medewerkers die samen met de andere kinderen zorgen voor een prettige sfeer in de groep, biedt ook de inrichting van de omgeving en de dagindeling met vaste gewoonten en regels de kinderen structuur en veiligheid. De ruimte waarin kinderen verblijven, is uitnodigend, prikkelend en sfeervol, overzichtelijk en voldoet aan alle veiligheidsaspecten conform de wetgeving.

De dagindeling biedt vaste momenten van eten, drinken en spelen.

Het bevorderen van de ontwikkeling van persoonlijke competenties
Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoefte. Spelen is daarbij de belangrijkste manier om dingen te leren. Uitgangspunt is dat kinderen plezier beleven aan het spelen waarbij ze zelf kiezen waarmee en wanneer ze spelen. Zo vergroten ze hun kennis van de wereld en de dingen om hen heen. Daarin worden zij door de medewerkers begeleid en gestimuleerd, individueel of in groepsverband. Het is belangrijk dat ze de ruimte krijgen en dat ze aangemoedigd worden tot zelfstandigheid.

Er wordt serieus ingegaan op eigen initiatieven, ideeën en wensen van het kind. Zo groeit het vertrouwen in zichzelf en anderen. We volgen het kind in de ontwikkeling en stemmen onze werkwijze daar op af. Het behoort tot de taak van de medewerkers te observeren, te signaleren en te bespreken met de ouders wat opvalt aan hun kind. Ouders die vragen hebben over hun kind, kunnen die altijd met de pedagogisch medewerker bespreken.

Het bevorderen van de ontwikkeling van sociale competenties
Een kind in een groep ontmoet andere kinderen en leert, onder begeleiding, in een veilige sfeer met elkaar om te gaan en te spelen. Ze leren luisteren naar elkaar en rekening te houden met elkaar. Grenzen stellen is nodig om kinderen een veilig gevoel te geven; daarbij worden de kinderen zoveel mogelijk positief benaderd.

Ze ontdekken dat “samen dingen doen” leuk is. De medewerkers ondersteunen de kinderen daarbij. Kinderen doen spelenderwijs sociale vaardigheden op. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De overdracht van normen en waarden
Medewerkers zijn zich bewust van de eigen normen en waarden. Zij staan daarbij open voor de normen en waarden van anderen en hebben respect voor de eigenheid van de kinderen en hun ouders. Medewerkers vervullen daarbij een voorbeeldfunctie. Zij benaderen kinderen op een positieve manier en bouwen een goede band met hen op.

Ze zijn consequent in hun handelen en werken op een opbouwende manier met elkaar, de kinderen en de ouders samen. Kinderen krijgen de ruimte om dingen uit te proberen waarbij de medewerkers de grenzen bewaken en waar nodig de kinderen stimuleren. Op deze manier voelen kinderen zich emotioneel ondersteund en groeit het vertrouwen in zichzelf en anderen.

Communicatie met ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Zij willen hun opvoedingsverantwoordelijkheid alleen maar delen met iemand die zij kunnen vertrouwen. Daar ligt de basis voor het werken met kinderen: ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind de best mogelijke opvang krijgt, waarin elk kind uniek is en gerespecteerd wordt.

Ouders worden serieus genomen en steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Hoe ouder de kinderen worden, hoe meer er sprake is van begeleiden. Er zal meer overleg plaatsvinden met de kinderen om rekening te houden met hun wensen en behoeftes en hun ontwikkeling te stimuleren.

Naast een intakegesprek voor aanvang van de opvang, zijn er de “breng en haal”contacten waarin informatie wordt uitgewisseld.

Bovendien kunnen ouders op elk gewenst moment een afspraak maken met de leidster voor een gesprek over de opvang van hun kind.
Informatie wordt verder gegeven via het informatieboekje dat elke ouder bij plaatsing ontvangt. Nuttige informatie hangt op de deur van de peuterspeelzaal en belangrijke informatie wordt dmv brieven uitgedeeld.

Ouders kunnen ook meepraten over dit beleid. Wij horen graag van ouders wat zij van ons beleid vinden en hoe wij eventueel het een en ander kunnen bijstellen om nog meer kwaliteit te kunnen leveren. Het lukt niet altijd om voor de peutergroepen een oudercommissie in het leven te roepen, maar dit zal altijd het streven blijven.

Wij vragen ouders een enquête in te vullen als hun kind de peutergroep verlaat, zodat wij dan ook vernemen hoe een ouder deze periode ervaren heeft en waar we eventueel ons beleid zouden kunnen bijstellen.

Kwaliteit
Wij blijven voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het begeleiden van de kinderen.
Om continuïteit te garanderen spelen de kinderen in een vaste groep op dezelfde dag(en), met een vaste leidster. De pedagogisch medewerkers zijn professioneel opgeleid en vakbekwaam.

 

 

Twee keer per jaar wordt er een studiedag gehouden met een inhoudelijk thema door een externe deskundige en verder krijgen de medewerkers werkoverleg, werkbegeleiding en intervisiemogelijkheden.

Observatiemethode
Op de peuterspeelzalen wordt de ontwikkeling van de peuters wordt gedurende twee jaar nauwkeurig gevolgd en vanuit haar kennis en ervaring krijgt de pedagigisch medwerker zicht op het functioneren van elk kind. Er is een doorgaande lijn naar de basisschool dmv een overdrachtsformulier. Deze wordt ingevuld met 3,9 jaar en kan bij het wennen op de basisschool al meegenomen worden door de ouder. Het gaat om een positieve overdracht uitgaande van wat het kind al kan.

Pedagogisch Medewerkers komen met veel verschillende peuters in aanraking en eventuele problemen in de ontwikkeling kunnen zij door hun deskundigheid veelal vroegtijdig signaleren. Als een medewerker zich zorgen maakt over een kind, maakt zij gebruik van een observatie methode: “ze laten het je zien, ze laten het je horen”.

Dit model kent drie stappen: signaleren, diagnosticeren en handelen. Tijdens deze observatie blijft de leidster de ouders steeds informeren en wordt gezamenlijk overlegd welke stappen er ondernomen worden.

Vierogen principe
  • Op de peutergroepen zijn altijd 2 volwassenen aanwezig op de groep.
  • Bij ziekte wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste invalkracht) ingezet.
  • Pedagogisch medewerkers gaan nooit alleen op stap met de kinderen.
  • Er is gekozen bij de bouw van de peuterspeelzalen voor veel glas in de ruimtes, waardoor binnenkijken mogelijk is en de openheid vergroot wordt.
  • De verschoonruimte van de peuterspeelzaal heeft een deur met glas erin, zodat als de peuter verschoond wordt er altijd zicht op is vanuit de groepsruimte.
  • ’s Morgens bij het brengen van de kinderen staat een pedagogisch medewerker maximaal een half uur alleen op de groep, tussen 8.30 uur (bij de verlengde peuteropvang) of 8,45 uur bij de
  • peuterspeelzaal tot 9.00 uur, maar dat is dus ook de periode dat er voortdurend ouders binnenkomen.

Het management heeft een belangrijke taak om toe te zien op deze regels. Er zal regelmatig zonder afspraak iemand binnenkomen om iets door te geven, op te halen of te brengen.

Mentorschap

Een van de pedagogisch medewerkers, die werkt op de groep van uw kind, is mentor van uw kind. Zij volgt de ontwikkeling en zij is aanspreekpunt voor u over de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.

De mentor van uw kind schrijft de overdracht naar de basisschool als uw kind vier jaar wordt.
Een van de pedagogisch medewerkers brengt u op de hoogte wie de mentor van uw kind is.