Speciale peuterspeelzaal

Voor kinderen voor wie de reguliere peuterspeelzaal onvoldoende ontwikkelingskansen biedt is de speciale peuterspeelzaal De Tuimelaar opgericht. Het gaat om kwetsbare peuters bij wie de ontwikkeling trager of anders verloopt dan bij hun leeftijdsgenootjes.

Op peuterspeelzaal De Tuimelaar kunnen acht kinderen terecht. De peuters kunnen maximaal vier ochtenden per week de speelzaal bezoeken.

Ruimte en materiaal zijn aangepast aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen en aan hun eventuele handicaps. De kinderen krijgen individuele hulp van pedagogisch medewerkers (ped. med.) die deskundig zijn in het werken met kwetsbare kinderen. Zij maken voor elk kind een plan, dat regelmatig wordt besproken en aangepast. Deskundigen op het gebied van ontwikkeling bij jonge kinderen adviseren hier desgewenst bij. Met de ouders van de kinderen is regelmatig overleg over het reilen en zeilen van hun kind op speelzaal De Tuimelaar.

Aanmelding

Het aanmeldingsteam weegt zorgvuldig af welke peuters baat kunnen hebben bij deze groep. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de vragen die er leven bij de ouders van deze kinderen. Daarom is er een speciale procedure voor aanmelding. De aanmeldingscommissie behandelt alle aanvragen met zorg.

Kosten

De kosten van peuterspeelzaal De Tuimelaar zijn hoger dan die van de andere peuterspeelzalen. Om de kosten van De Tuimelaar te kunnen dekken zijn extra middelen nodig. Ouders betalen de ouderbijdrage, die ook op de andere peuterspeelzalen geldt voor 2 ochtenden per week.

Daarnaast is er een beschikking nodig van de gemeente Zeewolde voor de extra kosten. De intern begeleider bespreekt met u wat nodig is om deze beschikking te verkrijgen.

Met wie krijg ik te maken?

Er zijn twee pedagogisch medewerkers op De Tuimelaar. Zij staan samen op de groep. Een van hen onderhoudt de contacten met de ouders, zij neemt ook deel aan het aanmeldingsteam.